Home> Blog Archives

Blog Archives

Mängdförteckning i entreprenadjuridik

11 maj, 2016 Category :Webb 0

En mängdförteckning innebär en beräkning och förteckning av ingående kvantiteter enligt regler i entreprenadjuridik. Den kan ligga till grund för t.ex. ett förfrågningsunderlag vid ett anbudsförfarande för att alla anbudsgivare ska ha samma förutsättningar att räkna på. I en mängdförteckning anges vilka storheter och förutsättningar som gäller för beräkningarna i anbudet samt i vilka enheter, t.ex. storlek, längd, yta, vikt m.m. som anbudets siffror ska anges i.

Utformning av mätförteckning
Hur en mängdförteckning ska vara utformad och uppmätt styrs till stora delar av mät- och ersättningsreglerna MER 2010 Anläggning som är utarbetade tillsammans med AMA, allmän material- och arbetsbeskrivning och AB04, Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader. En kompetent grupp erfarna beräkningsingenjörer kan hjälpa till med tolkning av riktlinjerna kring mängdförteckning och utföra beräkningar med korrekt angiva uppgifter och enheter som en del av ett förfrågningsunderlag för kunder som ska köpa in tjänster, eller ge stöd till anbudsgivare i processen.

Korrekt mängdförteckning är ett bra stöd
Förutom att en korrekt mängdförteckning är viktig att ha ur juridisk synpunkt är den till stor hjälp för att få rätt kvalitet, pris, design och funktion i projektet. Man säkerställer att man fått med alla viktiga delar av ett projekt och att prisjämförelser enkelt kan göras då alla beräkningar görs på basis av samma genomarbetade underlag. Även för andra syften som t.ex. produktionskalkylering och inte minst ur dokumentationssynpunkt fyller en mängdförteckning en viktig funktion.